Hướng dẫn&phân tích chơi các bài hát, minh họa cho bài giảng

 

Chưa bao giờ (Việt Anh)


Hướng dẫn, phân tích chơi guitar:


Đường xưa (Quốc Dũng)


Hướng dẫn, phân tích chơi guitar:


Hãy yêu như chưa yêu lần nào (Lê Hựu Hà)


Hướng dẫn, phân tích chơi guitar:


Nhìn những mùa thu đi (Trịnh Công Sơn)

Hướng dẫn, phân tích chơi guitar:


Gọi tên bốn mùa (Trịnh Công Sơn)

Hướng dẫn, phân tích chơi guitar: 

Biển cạn (Kim Tuấn). 


Phần 2 xem ở đây